• Home
  • Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG

Privacy-Statement
Conform artikel 5 lid 1 sub b van de Algemene Verodering Gegevensbescherming (AVG)
Versie 1.0 – Mei 2018

Inleiding:
In dit document wordt het doel van de verzameling van de persoongegevens beschreven. Het document is van toepassing voor alle clienten en betrokken van het gezins-jongerenhuis WeesThuis.com. Dit document is een levend document en kan zonder kennisgeving worden aangepast ter bevordering van de optimale veiligheid van de inwoners en betrokkenen van het gezins-jongerenhuis WeesThuis.com.

Algemene administatie:
Voor de algemene bedrijfsvoering van WeesThuis.com, zoals bijvoorbeeld het voeren van de (financiële) administratie, Het uitvoeren van activiteiten binnen en buiten het gezinshuis en het bijhouden van medische- en achtergrondgegevens maakt WeesThuis.com gebruik van de diensten van CREDOHUIS.COM.
Hieraan ontleent WeesThuis.com geen rechten. WeesThuis.com verstrekt nooit zonder enige vorm van toestemming gevens aan derde.

Geheimhoudingsverklaring:
Medewerkers en stagiaires die aangesloten zijn bij WeesThuis.com teken voor het ingaan van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring. Deze geheimhouding omvat mede alle gegevens van klanten, clienten, persoonlijke en zorginhoudelijke gegevens van cliënten of dossiers van klanten, en alle andere gegevens van andere relaties van WeesThuis.com waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen.

Inzage gegevens:
Betrokkenen die recht hebben op inzage van de gegevens kunnen dit aanvragen bij het gezins-jongerenhuis. Zij moge hierbij gebruikmaken van het recht tot weizigingen conform de algemene Verodering gegevensbescherming. Zij kunnen dit doen door een weizigingsverzoek in te dienen bij de gezinshuisouders van WeesThuis.com.

Recht op vergetelheid:
Een verzoek tot vergetelheid kan worden ingediend bij de gezinshuisouders van WeesThuis.com. De gezinshuisouders zullen de vergetelheidverzoeken van geval tot geval behandelen.

Bewaren van (bijzondere) persoonsgevenens:
Gezins-jongerenhuis WeesThuis.com bewaart de (bijzondere) persoonsgegevens van inwoners, cliënten, betrokken en derden om diensten te kunnen verlenen binnen het gezins-jongerenhuis. WeesThuis.com zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Eventuele klachten omtrent de verwerking van de gegevens kunnen worden gemeld bij de gezinshuisouders van WeesThuis.com.

Datalekken:
Ondanks dat WeesThuis.com zeer zorgvuldig omgaat met de gegevens van de betrokkenen, kan het onverhoopt gebeuren dat er een datalek plaatsvindt. Bij een eventueel datalek zal WeesThuis.com altijd de betrokken informeren over de gelekte data. Ook worden datalekken gemeld aan de toezichthouder/autoriteit.

Medische gevens:
Om de optimale zorg te kunnen bieden aan de clienten verwerkt en bewaart WeesThuis.com de gegevens van de inwoners. Deze gegevens zullen, indien dit noodzakelijk is, verstrekt worden aan een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of ambulancepersoneel.

Fotografische persoonsgegevens:
Onder de fotografische persoonsgevens vallen alle vormen van fotografische gegevens zoals Foto’s en Video’s. Deze gegevens worden van geval tot geval behandeld. Foto’s en video’s kunnen worden gedeeld op de sociale media van het gezins-jongerenhuis. Tijdens het publiceren van deze foto’s en video’s wordt rekening gehouden met het redelijk belang van de publicatie. Gezaghebbenende van de betrokke clienten en/of medewerkers die op de foto’s staan zullen eenmalig worden gevraagd voor toestemming van publicatie. Gezaghebbende hebben recht tot verzoek van verwijdering van beelmateriaal. Deze verzoeken zullen door WeesThuis.com ten alle tijden worden gehonoreerd.
 
Tot slot:
WeesThuis.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbevelingen om dit privacystatement altijd via de website van WeesThuis.com.com te raadplegen voor de meest actuele versie. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door WeesThuis.com kunt u altijd terecht bij de gezinsouders van WeesThuis.com.

Gezins-jongerenhuis WeesThuis.com

Doesburgerdijk 26
6718 VG Ede
0318-622601
M:06-54256887
M:06-36324105
p.keurentjes@weesthuis.com
dorienkeurentjes@weesthuis.com
info@weesthuis.com
Kvknr: 09185322
www.weesThuis.com

Wie zijn wij?

Leer ons kennen!
Lees hier meer

Keurmerk

De kwaliteit van een gezinshuis zichtbaar maken!.

WeesThuis.com

Sinds 2008 verlenen we een 24-uurs zorgaanbod aan kinderen/jongeren die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen vanwege hun thuissituatie.
Doesburgerdijk 26 6718 VG Ede 0318-622601 +31 (0)6 542 568 87 +31 (0)6 363 241 05

Keurmerken:

Volg ons